Nerthus

Bronze

Kv Nöten Solna Strandväg 96

2000

150 x 80 x 80 cm

Public Art
Nerthus

2000

Kv Nöten Solna Strandväg 96

150 x 80 x 80 cm